منشور اخلاقی انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران

منشور اخلاقی انجمن مبنای تفکر درونی و رفتار بیرونی کلیه اعضای انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران محسوب می‌شود. کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن ملزم به رعایت منشور اخلاقی انجمن بوده و عضویت در انجمن بمنزله تعهد به رعایت مفاد این منشور است. در صورت احراز تخطی از مفاد منشور اخلاقی، بنا به تشخیص هیئت مدیره انجمن، عضویت فرد یا شرکت خاطی ملغی خواهد شد.

عضو حقیقی یا حقوقی انجمن باید:

 • همواره از حسن شهرت و اعتبار انجمن، اساسنامه و آیین‌نامه‌های آن حمایت كرده و به عضویت خود در انجمن افتخار كند.
 • از ایجاد هرگونه خدشه مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفه‌ای، منافع مادی و معنوی انجمن و یا حرفه و شغل دیگر اعضای انجمن خودداری كند.
 • از مشارکت در هر موضوعی که چهره مخدوشی از انجمن یا اعضای آن ارائه دهد خودداری كند.
 • درگسترش دانش و فناوری آزمون‌های غیرمخرب در کشور و در تبلیغ برای اهداف انجمن و نیل به آن‌ها، با استفاده از کلیه ابزار و رسانه‌های ممکن و از طریق تبادل تجارب و اطلاعات با دیگران تلاش كند.
 • کلیه اطلاعات فنی و تجاری مربوط به انجمن، اعضای انجمن، کارفرمایان و یا مشتریان را محرمانه تلقی كرده و از افشای آن‌ها بدون کسب اجازه از مالکان مربوطه خودداری كند.
 • هرگونه ارتباط و یا وابستگی کاری را که تضاد منافع با انجمن، کارفرما و یا مشتری ایجاد كند به آن‌ها اطلاع دهد.
 • کلیه فعالیت‌های مربوط به آزمون‌های غیرمخرب را در بالاترین سطح استاندارد و کیفیت انجام دهد و در حفاظت از جان، ایمنی و سلامتی همکاران خود و عموم مردم و همچنین حراست از محیط زیست نهایت تلاش را به انجام رساند.
 • کلیه وظایف و فعالیت‌های مرتبط به حرفه خود را در قبال همه دست‌اندرکاران از جمله کارفرمایان، مشتریان، رقبا و همکاران با صداقت و درستی کامل به انجام رساند.
 • اقدامات تبلیغاتی برای خود را صرفاً بصورت حرفه‌ای انجام دهد و از هرگونه تبلیغ غیرحرفه‌ای و یا کاریابی با روش‌های نامتعارف اجتناب كرده و هیچ‌گونه پشتیبانی و حمایت نامناسب را قبول نكند.
 • از ورود به هرگونه اقدام غیراخلاقی كه شائبه ارتشا داشته باشد و نیز هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای در زمینه آزمون‌های غیرمخرب خودداری كند.
 • حق‌الزحمه مربوط به هر نوع خدمات و یا کار خاص را چه به صورت مالی و یا به هر شکل دیگر فقط از یک منبع دریافت كند مگر اینکه کلیه منابع ذینفع کاملا در جریان امر قرار داشته باشند.
 • برای فراهم کردن تشویق‌های مناسب و فرصت‌های کافی جهت پیشرفت و افزایش مهارت‌های شغلی کارکنان و فعالان در زمینه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب تلاش كند.
 • همواره، بخصوص در مصاحبه‌ها و نشر اخبار و تبلیغات و همچنین در ارائه راهنمایی و یا انتقاد، اطلاعات صریح، درست و قابل اعتماد ارائه دهد.
 • در کلیه آثار و مقالات منتشره، یادداشت‌ها و سخنرانی‌های خود، کلیه حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر یا سایر افراد مرتبط با آن موضوع را رعایت نماید.
 • از هرگونه رفتار و اظهار نظر در مجامع و یا جلسات انجمن که بیانگر هرگونه تبعیض به دلیل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، قومی، مذهبی، ملیتی و نظایر آن باشد خودداری كند.
 • برای حفظ جایگاه و اعتبار انجمن، هرگونه تخلف از این منشور اخلاقی را که از سوی دیگر اعضای انجمن بروز كند، به دبیرخانه انجمن گزارش دهد.

نمودار سازمانی انجمن آزمون های غیرمخرب ایران